Výroční zpráva za rok 2020

Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s.

Historie

V roce 2005 se uskutečnil první seminář „Zakládání a vedení Klubů dvojčat a vícerčat“, kterého se zúčastnilo 11 osob, z toho dvě ze Slovenska. Sumarizace semináře vyšla ve sborníku, který byl rozeslán účastníkům. Výsledkem tohoto prvního semináře bylo založení tří nových Klubů do konce roku 2005. Na Slovensku vznikl partnerský Klub dvojčat. Další seminář se uskutečnil na podzim roku 2008, jeho výsledkem bylo celkem 35 Klubů dvojčat a vícerčat (dále jen KdaV) ke konci daného roku. KDaV úzce spolupracuje s Laktační ligou, s organizací na podporu rodičů nedonošených dětí Nedoklubko a Sítí RC. V roce 2009 se podařilo navázat aod té doby rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi ICOMBO (Mezinárodní rada organizací na podporu vícečetných porodů) i ISTS (Mezinárodní společnost pro studium dvojčat), v jejichž mezinárodním Newsletteru vychází články o činnosti KDaV. KDaV přeložil a elektronicky distribuuje Deklaraci práv a potřeb dvojčat (vydanou COMBO v roce 1980, poslední aktualizaci provedl ICOMBO v roce 2019). Od roku 2013 KDaV poskytuje aktivní pomoc rodinám s vícerčaty vkrizi a to jak formou poradenství a podpory, tak formou materiální pomoci (organizace sbírek potřeb pro vícerčata, založení veřejné sbírky na pomoc rodinám

s vícerčaty v krizi, atd.) i zajištěním terénních pracovnic do rodin.

Současnost

Nejvyšší počet samostatně vedených klubů dvojčat byl kolem roku 2015. Od té doby nové kluby nevznikají, naopak s nástupem aktivních matek do zaměstnání jejich počet klesá. Se snižujícím se počtem svépomocných skupin klubů dvojčat, které se scházejí pravidelně v prostorách převážně mateřských center, narůstá počet „virtuálních“ skupin rodičů dvojčat na sociálních sítích. Na žádost těchto jednotlivých skupin vstupují zástupci KDaV do diskusí jako moderátoři.

Vzhledem k situaci, která v únoru nastala v celé ČR - nejprve jen strach z nemoci Covid-19, později vyhlášení nouzového stavu a omezení setkávání osob, následně přetrvávající strach z onemocnění a opětovné zavedení nouzového stavu, vedlo k naprosté změně v dosavadní práci KDaV. Problémy, které jsme dosud běžně řešili osobním setkáním, přednáškami a besedami, nezmizely, naopak se staly palčivějšími díky izolaci rodin s vícerčaty a strachu z onemocnění zejména u těhotných maminek s vícerčaty. Na základě vládních opatření jsme museli omezit veškeré naplánované přednášky v porodnicích i v rodinných centrech, zrušili jsme osobní poradenství a byli jsme donuceni převést téměř veškeré naše aktivity do virtuálního prostoru. Zprvu se jednalo pouze o telefonické poradenství a odpovědi na e-maily (pomoc

 

 

aporadenství nejen v oblasti rodičovských kompetencí, ale také s komunikací s úřady, pomoc se sepsáním žádostí o pomoc v různých situacích, apod.).

Při rozvolnění v době rozvolnění epidemiologických opatření jsme uskutečnili celkem 7 výjezdů do regionů. Původně plánované výjezdy pouze do Středočeského kraje jsme museli rozšířit i do těch regionů, ve kterých byla nejvyšší poptávka po našich službách a byly zde vhodné podmínky pro jejich realizaci. Návštěvnost našich přednášek a besed se v té době zvýšila a dostavilo se více klientů, než jsme původně očekávali. Časová dotace besed a přednášek se prodloužila. Z toho usuzujeme, že osobní setkání a osobní poradenství nebo kontakt s odborníkem je pro rodiny s vícerčaty velmi důležité. Místa, kde se konala společná setkání s rodiči vícerčat, jsme volili podle zájmu rodičů a ochoty jednotlivých rodinných center nebo jiných organizací poskytnout své prostory pro realizaci besed a přednášek.

Naše klientela se částečně proměnila – od března jsme řešili výrazný nárůst problémů samoživitelek s postiženými dvojčaty a matek samoživitelek nebo sociálně slabých rodin čekající dvojčata. Díky omezení osobního poradenství a přednášek se výrazně navýšily telefonické a emailové dotazy a žádosti o pomoc. Od poloviny května jsme začali operativně realizovat webináře pro budoucí rodiče vícerčat a skypové poradenství. Webináře jsme zprvu inzerovali na webstránkách a fb stránkách organizace tak, jako jsme běžně dělali s prezenčními přednáškami a besedami. To se ale neosvědčilo. Nakonec jsme zvolili cestu organizace webináře podle možností jednotlivých klientů, kteří nás oslovili v přibližně stejné době. Účast na webinářích byla nižší než při osobních setkáních, ale navýšil se výrazně počet telefonických a on- line dotazů a u některých klientů se osvědčilo i skype (případně whatsapp nebo messenger – dle toho, co daný klient uměl ovládat) poradenství. Posílila se naše spolupráce se sociálními odbory MÚ, skrze které jsme se snažili zajistit pomoc rodinám v krizi. Přes veškeré problémy, které postihly ČR se nám podařilo nalézt možnosti komunikace a pomoci jednotlivým rodinám i bez osobního kontaktu.

Celkem bylo podpořeno nějakou formou 660 klientů - počítáme ovšem i klienty, kteří se na nás obraceli opakovaně, nebo se po telefonické nebo e-mailové komunikaci zúčastnili setkání v regionech nebo on-line poradenství či webináře.

Besed v regionech se celkem zúčastnilo 135 rodin (v průměru 15 na jedno setkání) a pěti realizovaných webinářů se zúčastino 25 matek vícerčat (v průměru 5 na jeden webinář). Výrazně narostl počet emailových dotazů, celkem jsme zodpověděli 356 dotazů (v průměru 8 dotazů týdně). Telefonických kontaktů (jejichž délka přesáhla 20 minut) bylo za celý rok 115, což jsou v průměru 3 telefonická poradenství týdně. 12x bylo poskytnuto hodinové on-line poradenství přes aplikace umožňující komunikaci přes webkameru. Jednalo se o 8 rodin, některé rodiny požadovaly opakované on-line setkání).

Pomoc a podporu jsme poskytli 17 rodinám s dětmi s hendikepem nebo rodinám v krizi. S některými z nich pracujeme dlouhodobě, některé nás oslovily jednorázově.

Těmto rodinám jsme pomohli při získání MOP, pomoci z potravinové banky, sbírkou potřeb pro vícerčata, či pomoci z veřejné sbírky).
Mimo tyto pro nás už běžné způsoby pomoci jsme v tomto roce řešili dva nové případy – pohřeb jednoho z hendikepovaných dvojčat a opatrovnictví postižených trojčat (ve spolupráci s MÚ, ÚP, ČSSZ a NRZP - nikdo nebyl připraven na řešení daných problémů v době nouzového stavu, přesto se nám společně podařilo rodinám pomoci tak, jak bylo v dané situaci nelépe možné).

Další realizované aktivity KDaV v roce 2020:

 • Během roku 2020 jsme jednali se státními i krajskými úřady zejména při zajišťování péče trojčata a s Úřady práce, které poskytovaly v rámci APZ terénní pomoc rodinám v krizi a rodině se čtyřčaty.

 • Kontaktovali jsme poslance a senátory v souvislosti se změnou zákona o státní sociální pomoci s upozorněním na potřeby rodin s vícerčaty.

 • Nadále jsme rozvíjeli spolupráci s organizací Společnou cestou s námi z.ú. (moravská organizace zabývající se pomocí rodinám s handicapovanými dětmi), poskytovali poradenství pro rodiny s hendikepovanými dvojčaty a vícerčaty.

 • Pokračovali jsme ve spolupráci s platformou Po

 • I v roce 2020 pokračovala dlouhodobá spolupráce s Národním laktačním

  centrem, LALI a Aliancí pro rodinu.

  V březnu 2020 jsme podávali pravidelné vyúčtování Veřejné sbírky na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi, ve kterém MHMP neshledalo žádné nedostatky.
  V březnu jsme také prošli kontrolou využití nadačního příspěvku ČEZ bez nálezu účetních ani obsahových pochybení.

  V listopadu 2020 prošel KdaV také úspěšně kontrolou VZP (odvody plateb za zaměstnance od roku 2013 do roku 2020).

  V roce 2020 KDaV zaměstnával tyto pracovníky:

  - od ledna do září paní Kateřinu Zajíčkovou jako terénní pracovnici pro rodinu se čtyřčaty (finanční podpora zaměstnání z ÚP Praha-západ, odvody hrazeny z veřejné sbírky),
  - od května do prosince Mgr. Kláru Vítkovou Rulíkovou jako odborného poradce, lektora a realizátora projektů,

  - od června do prosince MgA. Tomáše Kargera jako administrativně-organizačního pracovníka a koordinátora sbírek,
  - od ledna do prosince ing. Zdeněk Žďárský jako účetního a mzdového účetního.

  

Orgány Klubu dvojčat a vícerčat, o.p.s. v roce 2020 Ředitelka:

Mgr. Klára Vítková Rulíková

Správní rada:

Mgr. Štěpánka Kaňková Ing. Monika Trnková Jiří Žáček

Dozorčí rada:

JUDr. Marcela Bergerová Mgr. Jakub Rulík
MUDr. Jarmila Haubnerová

Finanční zpráva Klubu dvojčat a vícerčat, o.p.s. za rok 2020

  

 

Provozní náklady Osobní náklady NÁKLADY CELKEM

Přijaté příspěvky (MPSV, ÚP)
Sponzorské dary
Příjmy z prodaného zboží a služeb
VÝNOSY CELKEM ____________________________________________________HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 21 286,- Kč

Celkový stav Veřejné sbírky na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi k 31. 12. 2020: 167 497,- Kč

Využití výtěžku sbírky

Vojta, David a Olda K. - uhrazení masérských, rekondičních a regeneračních služeb - 23 250,-Kč
Vojta, David a Olda K. - uhrazení masérských, rekondičních a regeneračních služeb - 50 250,-Kč

Vojta, David a Olda K. - proplacení osobní asistence - 12 880,- Kč Olda K. - příspěvek na invalidní vozík horizontální - 37 300,- Kč

57 698,- Kč 361 402,- Kč 419 100,- Kč

378 016,- Kč 35 000,- Kč 27 370,- Kč

440 386,- Kč

 

Eliška B. - doplatek na invalidní vozík - 7 488 ,- Kč
Vojta, David a Olda K. - příspěvek na koupi vozu přizpůsobeného třem vozíkům - 350 000,-Kč

Poděkování

 • Děkujeme paní MUDr. Jarmile Haubnerové za dar ve výši 5 000,- Kč

 • Děkujeme panu Jiřímu Žáčkovi za dar ve výši 30 000,- Kč

 • Děkujeme všem, kteří přispěli na účet finanční veřejné sbírky nebo hmotných

  sbírek na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi.

 • Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou seminářů i těm,

  kteří vedou svépomocné skupiny - Kluby dvojčat a vícerčat.

 • Děkujeme MPSV za přidělení finanční dotace ve výši 180 016,- Kč

   

  ____________________________________________________________________

  Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s.

  Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5
  tel.: 602 144 206 e-mail: dvojcata@atlas.cz IČO: 26640325 www.dvojcata-asociace.cz