Prohlášení Správní rady Klubu dvojčat a vícerčat o.p.s. k veřejné sbírce na pomoc rodině s prvními paterčaty a k vyjádření právní zástupkyně JUDr. Samkové zveřejněné na Romea.cz

Veřejná sbírka za účelem pomoci rodině paní Alexandry Kiňové byla zřízena na jaře 2013, před narozením paterčat. Účelem sbírky bylo „získání peněžitých příspěvků na pomoc rodině Alexandry Kiňové, které se narodila první paterčata v České republice, především na zajištění podmínek pro poskytování plnohodnotné péče, nezbytného vybavení, ubytovacího zařízení a všestranné komplexní pomoci v počátečním období všestranného vývoje paterčat“.   Zřizovatelem a jediným disponentem se stal Klub dvojčat a vícerčat, o. p. s. (dále jen KDaV) prostřednictvím své ředitelky Mgr. Kláry Vítkové Rulíkové. Vzhledem k renomé organizace i její ředitelky, bylo pro dárce zárukou, že přispívají na dobrou věc a peníze budou řádně využity ve prospěch rodiny s prvními paterčaty. I proto se na účtu za dobu trvání sbírky shromáždilo téměř tři čtvrtě milionu korun.

V červenci roku 2014 poprvé požádala paní Alexandra Kiňová o převod peněz na rodinu. Po zvážení všech důsledků, které by toto rozhodnutí mělo, žádost zase stáhla. V této době nebyl z peněz získaných sbírkou uskutečněn žádný výdaj, se kterým by rodiče paterčat nesouhlasili.

Podruhé byl KDaV doporučeným dopisem požádán o převod peněz v lednu 2015. Ještě v lednu se sešla správní rada a jednala o tom, jakým způsobem proběhne ukončení sbírky a převod na rodinu. Rodiče paterčat s předsedkyní Klubu přestali komunikovat.

Dne 29. 1. 2015 nám byl doručen dopis od JUDr. Samkové, která nám oznamovala, že je právní zástupkyní rodiny s paterčaty (což rodiče paterčat na dotaz terénních pracovnic popřeli). Když jsme prostřednictvím našeho právního zástupce požádali paní doktorku o doklady, které ji opravňují jednat jménem rodiny, podala na něho stížnost ke Kontrolní komisi České advokátní komory.

Od ledna do března probíhala korespondence mezi Magistrátem hlavního města Prahy (dále jen MHMP), sociálním odborem Lysá nad Labem a KDaV. Není pravda, že by KDaV nic k ukončení sbírky nepodnikl. MHMP se do řešení situace nikterak nezapojil, přestože paní Alexandra Kiňová osobně podala stížnost na zneužívání transparentního účtu, zneužívání nebylo prokázáno. KDaV ze své iniciativy požádal o názor právních zástupců MHMP na převod finančních prostředků na rodinu. (Poprvé KDaV kontaktoval MHMP v létě roku 2014 se stejným dotazem, kdy jsme získali od MHMP informace, jak by bylo možno postupovat.) Ředitelka KDaV, paní Vítková Rulíková, přestože je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, se snažila tato jednání posunout dál k jednoznačnému výsledku. Kdybychom čekali až na skončení její pracovní neschopnosti, nebyly by do dnešního dne podniknuty žádné kroky k ukončení sbírky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) se do řešení problematiky veřejné sbírky nezapojilo vůbec. Nepočítáme-li skutečnost, že paní ministryně Marksová již v lednu ve sdělovacích prostředcích uvedla, že jedná o převodu peněz na účet jiné organizace. S kým však paní ministryně jedná, nám není známo, naši organizaci do dnešního dne v této záležitosti nekontaktovala ani ona, ani nikdo z MPSV. Oficiálně nám do dnešního dne nebyl sdělen žádný návrh v tomto smyslu.

Správní rada zvažovala možnost převodu sbírky na jinou organizaci, a to poté, co o ní mluvila ministryně Marksová v TV a následně se ozvalo rodinné centrum Milovice, že by byli ochotni sbírku převzít. Správní rada požádala o vyjádření právníka, zda je tento způsob – převedení sbírky z jedné organizace na druhou – vůbec možný, protože s ničím takovým zákon o veřejných sbírkách nepočítá. Nakonec správní i dozorčí rada rozhodla, že tento způsob by mohl vyvolat domněnku, že Klub dvojčat řádně neplnil své povinnosti zřizovatele veřejné sbírky. Nic takového se nestalo a my si nepřejeme, aby takový převod vrhal na naši organizaci jakýkoliv stín podezření. Proto jsme nakonec vybrali jiný způsob a to ukončení sbírky a převod čistého výtěžku přímo na paterčata, pro která byla sbírka zřízena.

Mezitím nám přišlo několik výzev k ukončení sbírky od JUDr. Samkové. Součástí těchto výzev mimo jiné byly i nepatřičné poznámky k osobnímu životu ředitelky KDaV paní Vítkové Rulíkové, seznam trestních oznámení, které na nás jako KDaV i jako jednotlivce, kteří ho představují, podá, když nebudeme konat tak, jak nám ona nařizuje. Jako lidé, kteří se v soudní síni nepohybují pravidelně, nemáme zkušenosti s tím, jak mezi sebou a s protistranou komunikují právníci. Je tedy možné, že to co jsme považovali za cílené urážky a vyhrožování je jen běžnou právnickou „latinou“. Paní právní zástupkyně si patrně vůbec neuvědomuje, že ani jí, ani jejím klientům nepřísluší rozhodovat o této veřejné sbírce a vše, co jsme učinili k ukončení sbírky bylo z naší dobré vůle a snahy respektovat přání rodiny, pro kterou byly tyto peníze shromážděny.

Co však tyto výzvy právní zástupkyně naopak neobsahovaly, byl návrh řešení, které by bylo v souladu se zákony ČR a s rozhodnutím správní rady KDaV. Dokonce ani jednou nebyl vznesen dotaz na to, jaké kroky již byly učiněny. JUDr. Samková zcela samozřejmě očekává, že ředitelka KDaV bude plně pracovat pro její klienty i v době pracovní neschopnosti a jak sama píše, skutečnost, že je nemocná ji vůbec nezajímá.

V březnu jsme se tedy v souladu s přáním rodiny rozhodli sbírku ukončit. Banka, u které byl veden účet má měsíční výpovědní lhůtu. Sbírka tedy byla ukončena k 17. 4. 2015, peníze budou převedeny na samostatný účet, kde budou čekat na soudní rozhodnutí, které ustanoví kolizního opatrovníka dětí paní Kiňové a pana Kroščena. Poté bude čistý výtěžek sbírky převeden na účet dětí. Je nutno podotknout, že KDaV předčasné ukončení sbírky považuje za pro rodinu nevýhodné, jelikož na účet stále přicházely peníze. I když již jen menší částky než na začátku sbírky před téměř 2 lety. Respektujeme ale přání rodiny a proto jsme sbírku ukončili.

Pevně doufáme, že paní JUDr. Samková již zanechá všech svých aktivit, které brání klidnému ukončení dnes již prakticky skončené spolupráce mezi naší organizací a rodinou paterčat. Včetně dalších veřejných prohlášení, ke kterým si nezjistí potřebné informace. Přitom by stačilo, aby si přečetla také prohlášení Klubu z ledna 2015 zveřejněného na úvodní straně našich webových stránek, ve kterém je jasně napsáno, že pracujeme na ukončení sbírky v souladu s právními předpisy ČR.

Závěrem zdůrazňujeme, že všechny doklady k veřejné sbírce máme v pořádku, při kontrole po prvním roce shledal MHMP pouze jedno pochybení, a to, že bylo číslo účtu zveřejněno médii o 10 dní dříve, než byla sbírka oficiálně povolena. Tuto chybu přiznáváme a litujeme jí. Byli jsme vedeni dobrou vůlí a snahou využít mediálního zájmu na pomoc rodině. Z výtěžku veřejné sbírky za první rok si KDaV ani nestrhl možných 5% z výnosu, které mu dle zákona náležely. Zaměstnankyně KDaV, které pracovaly jako terénní pracovnice v rodině s paterčaty, měly řádné pracovní smlouvy a všechny 3 byly vybrány a odsouhlaseny paní Kiňovou. Vzhledem k tomu, že na konci roku došly peníze z dotace od MPSV (podmínkou dotace je 30% kofinancování a peníze přislíbené MÚ Milovice a Středočeským krajem se nepodařilo získat), byly jejich platy za listopad, prosinec a leden částečně vyplaceny z veřejné sbírky, zcela v souladu s účelem jejího zřízení.

Toto prohlášení jsme sepsali především jako ujištění pro všechny dárce, kteří na účet přispěli, že peníze budou použity na účel, ke kterému byla veřejná sbírka vyhlášena.

Všem dárcům, kteří chtěli pomoci rodině, do které se narodila první česká paterčata, děkujeme.

Dne 20. 4. 2015                                                            Za správní radu Mgr. Štěpánka Kaňková

Tento text byl zaslán také na www.romea.cz s žádostí o otištění opravy k nepravdivým informacím v článku.

 ……………………………………………………….

Prohlášení Správní rady Klubu dvojčat a vícerčat o.p.s. k průběhu veřejné sbírky ve prospěch rodiny, ve které se narodila první česká paterčata: 

V létě 2014 požadovali rodiče paterčat neomezený přístup k financím získaným veřejnou sbírkou. Ten by byl možný pouze ukončením sbírky a převedením zůstatku na jejich účet. Poté, co byli upozorněni ředitelkou Klubu dvojčat a vícerčat o.p.s. paní Mgr. Klárou Vítkovou Rulíkovou na možné nevýhody, které z tohoto řešení pro ně plynou (zejména ztráta nároku na sociální dávky), tuto žádost stáhli. Dne 7. 1. 2015 byl Klub dvojčat a vícerčat písemně požádán rodiči paterčat o převod peněz z veřejné sbírky na jejich rodinu. Správní rada se tedy rozhodla tomuto požadavku vyhovět. V současné době probíhá jednání s právníky, kteří připravují smlouvu o ukončení veřejné sbírky a následný převod čistého výtěžku sbírky na rodiče paterčat v souladu s odpovídajícími zákonnými normami a předpisy. Tvrzení paní ministryně Marksové o tom, že probíhá jednání o převodu transparentního účtu na jiný subjekt, se nezakládá na pravdě. Naši organizaci tomto smyslu MPSV vůbec neoslovilo, informace o údajném převodu máme pouze zprostředkovaně z médií. Za správní radu Mgr. Štěpánka Kaňková

Přehled výdajů z TÚ:
– nájemné za měsíc červenec a srpen pro rodinu Kiňových (23. 7. a 23. 8. ve výši 2x -13 909,-Kč)
– parní sterilizátor (ve výši 1 906,-Kč)
– antikolikové kojenecké lahvičky (5ks, celkem 1074,-Kč)
– doprava paterčat na neurologii do Pražské nemocnice a zpět (3 146,- Kč)
– mléčná kojenecká výživa Hami (20 x 2 500g, celkem 3 800,-Kč)
– čistá mzda terénních pracovnic za měsíc listopad a prosinec 2014 (1,5 úvazku – 2x 8 900,- Kč, 14 188,-Kč a 14 447,-Kč).

Účelem schválené veřejné sbírky je doslova „…na pomoc rodině Alexandry Kiňové, které se narodila první paterčata v České republice, především na zajištění podmínek pro poskytování péče, nezbytné ho vybavení, ubytovacího zařízení a všestranné komplexní pomoci v počátečním období všestranného vývoje paterčat.“ Z toho vyplývá, že veškeré částky byly vynaloženy ve prospěch rodiny paterčat, zejména dětí. K žádnému pochybení ani zneužití peněz nedošlo. Všem dárcům děkujeme.

Veřejná sbírka na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi.  Klub dvojčat a vícerčat, zřídil transparentní účet u GE Bank s číslem 215252811/0600. Stav transparentního účtu můžete sledovat zde. Za veškeré příspěvky děkujeme. Příběhy rodin s vícerčaty můžete sledovat zde

 http://www.facebook.com/Dvojcata.cz